Điều kiện và Điều khoản

Thông Báo Pháp Lý Quan Trọng

Các điều khoản và điều kiện được đặt ra dưới đây (gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”) áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web tin tức Manchester United Hassanshehata.com (bao gồm cả các phiên bản địa lý cụ thể của nó) (gọi là “Trang Web”) và cho bất kỳ sự tương tác qua email nào giữa chúng tôi và bạn (“bạn”, “người sử dụng”).

Những Điều Khoản Sử Dụng này áp dụng bổ sung cho các chính sách sau:

 • Chính Sách Cookies, quy định thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookies trên Trang Web của mình
 • Chính Sách Bảo Mật, mô tả thông tin nào chúng tôi thu thập cũng như cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin đó

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng. Nếu bạn không chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng, bạn không được phép sử dụng Trang Web.

Quyền Sở Hữu và Điều Khoản Cấp Phép

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của Trang Web và tất cả các tài liệu và/hoặc nội dung hiển thị trên đó và/hoặc được cung cấp thông qua dịch vụ email của chúng tôi (gọi là “Tài liệu MU”). Tài liệu MU được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền, nhãn hiệu và các quyền khác theo các quy định của pháp luật trên toàn thế giới. Dựa trên các Điều Khoản Sử Dụng này, bạn được phép hiển thị Tài liệu MU trên màn hình máy tính và tải xuống và in một bản cứng chỉ để mục đích cá nhân, không thương mại miễn là bạn không chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hay quyền sở hữu khác.

Bạn đồng ý không:

 • Sử dụng bất kỳ Tài liệu MU nào cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Câu lạc bộ;
 • Tạo liên kết đến Trang Web từ bất kỳ trang web, intranet hoặc extranet khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Câu lạc bộ;
 • Làm bất cứ điều gì có thể gây cản trở hoặc làm gián đoạn Trang Web hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • Đăng hoặc gửi thông tin không tuân theo Chính Sách Sử Dụng Hợp Lệ của Câu lạc bộ;
 • Vi phạm quyền của bất kỳ người khác.

Nội Dung Từ Người Dùng

Nếu bạn gửi bất kỳ ý kiến, đề xuất hoặc tài liệu nào cho chúng tôi liên quan đến Trang Web, dịch vụ email, Câu lạc bộ, cầu thủ, quản lý hoặc nhân viên hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, hoặc nếu bạn đóng góp hoặc gửi bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào qua Trang Web (“Nội Dung Từ Người Dùng”):

 • Bạn đang cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép sử dụng, tái sản xuất, tạo các công trình phái sinh, phân phối, thực hiện hoặc hiển thị Nội Dung Từ Người
 • Dùng của bạn, toàn bộ hoặc một phần, trong mọi hình thức, phương tiện hoặc công nghệ đã biết hoặc sau này phát triển; và
 • Bạn đảm bảo rằng bạn đã có được tất cả các giấy phép và/hoặc sự đồng ý cần thiết để Câu lạc bộ có thể sử dụng nội dung đó.

Chính Sách Sử Dụng Hợp Lệ

Mọi Nội Dung Từ Người Dùng mà bạn đóng góp hoặc gửi qua Trang Web phải:

 • Chính xác (nếu đề cập đến các sự kiện);
 • Được nắm giữ một cách chân thực (nếu đưa ra ý kiến); và
 • Tuân theo tất cả các luật áp dụng tại Vương quốc Anh và tại bất kỳ quốc gia nào khác từ đó chúng được đăng
 • Chúng tôi có quyền loại bỏ mọi Nội Dung Từ Người Dùng theo quyết định độc quyền của mình.

Tình Trạng Sẵn Có của Trang Web

Trang Web được cung cấp miễn phí. Bạn chịu trách nhiệm về việc thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để có quyền truy cập vào Trang Web, và chúng tôi không đảm bảo rằng Trang Web hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang Web sẽ luôn được cung cấp liên tục, không có lỗi, an toàn hoặc không có virus hay lỗi khác.

Các Liên Kết từ Trang Web

Chúng tôi có thể, từ thời đến thời, cung cấp các liên kết từ Trang Web đến các trang web thuộc sở hữu và được kiểm soát bởi bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp chỉ với mục đích thuận tiện và thông tin cho bạn, và chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với những trang web bên thứ ba đó.

Cập nhật các thông tin giới thiệu về chúng tôi và thông tin liên hệ: